Én vagyok az élet kenyere

Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek

A Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek annak a hitmegújulási mozgalomnak a hazai ága, amely a 19. századi Angliából és Írországból ered („brethren movement”). Ma 130 országban, 27 ezernél is több gyülekezet tartozik ehhez a családhoz.[1]
A Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezeteket mintegy 25 változó méretű közösségünk alkotja, amelyen túl Erdélyben további 30 magyar nyelvű gyülekezettel állunk kapcsolatban.[2] Tagjaink között jelen van a társadalom minden rétege, korosztálya. Fontos feladatunknak tekintjük a rendszeres gyermek- és ifjúsági munkát.

Hitvalló közösségként gyakoroljuk hitünket. Valljuk és tanítjuk a Krisztusba vetett hit üdvözítő erejét, a bűnbocsánatot és az örök élet lehetőségét. Az újszövetségi első keresztyének mintájára jövünk össze, hogy tanulmányozzuk a Szentírást, imádkozzunk és megtörjük a kenyeret (Apcsel 2,42). Az Úr Jézus parancsát követve szívügyünk a misszió is, az evangélium örömüzenetének továbbadása (Mt 28,19; Apcsel 1,8).

A megújulási mozgalom kibontakozásakor elődeink nem egy felekezetet akartak alapítani, hanem a bibliai alapokhoz kívánták igazítani életgyakorlatukat. Nem építettek hierarchikus szervezetet, ezért nevezte őket a környezetük egyszerűen testvéreknek.

Ma is fontos örökségnek tartjuk a bibliai alapelvekhez való ragaszkodást és az egyházszervezet nélküli gyülekezeti kapcsolatokat. Egyetértünk azzal a bibliai gondolattal, hogy a hívők egységének alapja nem a felekezeti hovatartozás, hanem a Jézus Krisztusban való személyes hit, és a Szent Szellem általi újjászületés. Krisztusban testvéreknek tekintjük mindazokat az újjászületett keresztyéneket, akik Jézus Krisztust Uruknak és Megváltójuknak tartják.

Közösségünkre inkább a gyülekezet szót használjuk az egyház helyett, mint ami közelebb áll az Újszövetségben leírt hívőkből álló helyi csoport megnevezéséhez. Hisszük, hogy az egyház az az egyetemes, világméretű, láthatatlan test, amely mindazokból áll, akik Krisztusban hisznek.

A reformációval és a Szentírás örökérvényű igazságain álló, ahhoz igazodó hitmegújító törekvésekkel egyetértünk. Elődeink hagyományát és saját gyakorlatunkat az Ige mérlegén kívánjuk értékelni, és így élni mindennapjainkat Isten dicsőségére.
 


 1  Lásd az IBCM (International Brethren Conference on Mission) időszakos kiadványában: Newton, Ken – Chan, Andrew (szerk.): The Brethren Movement Worldwide. Key Information. OPAL Trust, Lockerbie, 2011, viii. o.

2  Lásd Maszárovics Zoltán: Gyülekezetek Magyarországon és Erdélyben. Személyes kutatás és felmérés alapján készített térképdiagram, 2008. Elektronikus formában elérhető: magyar_es_erdelyi_ktgy_2008.pdf.

(forrás: mktgy.hu)